pagetop
Japan  USA  Thai 

西尾レントオール株式会社

NEWS

2016/10/20(Thu)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ มีพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา ในการสวรรคตครั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับทราบด้วยความโทมนัสอย่างยิ่ง
ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอออกประกาศให้พนักงานทุกท่านร่วมไว้ทุกข์ตามเวลาดังกล่าว เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศและความอาลัยโดยพร้อมเพรียงกัน